GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Synergit s.r.o., se sídlem Wolkerova 616, Hradec Králové, IČ 25937464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16025 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto
dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného Subjektu údajů; Subjekt
  údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze Subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – Subjektem údajů osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování  a odpovídá za něj, v tomto případě společnost Synergit s.r.o.;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření Správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • souhlas Subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým Subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

1.  Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:

Synergit s.r.o., se sídlem Wolkerova 616, Hradec Králové, IČ 5937464
adresa elektronické pošty: obchod@synergit.cz
telefon: +420 495 538 784

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.  Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“.

Zpracování osobních údajů:

a) bez souhlasu subjektu údajů
b) se souhlasem subjektu údajů

a) Bez souhlasu subjektu údajů

Bez Vašeho souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 • Plnění kupní smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů pro účely realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace, Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby
  nebo jiných pohledávek Správce, posouzení důvěryhodnosti, identifikace návštěvníků objektů, kde sídlí Správce z důvodu ochrany majetku Správce,
 • Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

b) Se souhlasem subjektu údajů

Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Na základě souhlasu Správce zpracovává Vaše údaje zejména pro marketingové účely.

Na webových stránkách www.synergit.cz Správce používá pro shromažďování údajů tzv. soubory cookies. Pokud bude mít Váš počítač ukládání souborů cookies povolené, vycházíme z toho, že souhlasíte s jejich využíváním na webových stránkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu obchod@synergit.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

3. Rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:
– identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo
– údaje o produktech, které jste zakoupili, popř. službách, které jsou poskytovány
– údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak)
– platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smluvního vztahu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů. Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.

5.  Zdroje, ze kterých informace pocházejí:

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

 • Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce
 • Údaje byly získány z veřejných zdrojů, jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík nebo katastr nemovitostí.

6. Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb
 • jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

7. Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů:

– Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
– Právo na opravu – subjekt údaj má právo Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
– Právo na výmaz – Subjekt údajů má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají.

To neplatí v případech:
a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace
b. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
c. pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
d. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
e. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití

c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

– Právo na přenositelnost údajů – předávání osobních údajů jedním správcem správci druhému lze realizovat jen za splnění 2 podmínek, a to sice, že zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a jedná se o automatizované zpracování
– Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat
– Právo vznést námitku – správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu  údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
– Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, vč. profilování – správce nesmí provádět výhradně automatizované individuální rozhodování, vč. profilování, s následujícími výjimkami: pokud je to zákonem stanoven, pokud je to založeno na souhlasu subjektu, pokud je to nezbytné pro uzavření smlouvy nebo jejího plnění se subjektem
– Právo na náhradu újmy – vznikne-li subjektu údajů újma, ať již hmotná či nehmotná, má správce povinnost tuto újmu nahradit
– Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.